Köpvillkor

Dessa allmänna villkor gäller som avtal mellan Badvillan och den fysiska eller juridiska person som ingår ett avtal enligt punkt 3 (”Köparen”). Avvikelser från dessa villkor är endast gällande om dessa först uttryckligen har godkänts skriftligen av Badvillan eller om tvingande regler föreligger.

 1. Parter
  1. När ett avtal är slutet mellan Badvillan och Köparen jämlikt punkten 3 nedan, så är Badvillan part i avtalet.
  2. Fullständiga uppgifter för Badvillan:
   Alltech, Pool och Spa AB
   559016-4298
   Grankärr Skogsvägen 1
   563 92 Gränna
   Telefon: +46364406010
   Email: info@badvillan.se
 2. Slutande av avtal
  1. Genom Köparens beställning lämnas ett anbud att sluta ett köpekontrakt (avtal) med Badvillan. Köpekontraktet uppstår genom att Badvillan accepterar anbudet genom orderbekräftelsen.
  2. Avtalet lagras digitalt.
 3. Ångerrätt
  1. Rätt att ångra köp
   1. För Badvillans bad & bastutunnor ses alltid dessa som en specialbeställning som anpassas individuellt till varje enskild kunds önskemål , därmed gäller ej ångerrätt enligt konsumentköplagen. Detta gäller för beställningar som tillverkas efter beställning och ej färdiga tunnor i lager. 
   2. En beställning som ändå ångras kan komma att kunna avbokas i tidig skede innan beställningen börjat tillverkas, och endast efter överenskommelse med Badvillan. Vid avbokning av anpassad beställning där tillverkning påbörjats debiteras avbokningsavgift om 20% av totalkostnaden. I fall där frakt förbokats eller handpenning erlagts, återbetalas detta ej.
  2. Förfarande vid utnyttjande av ångerrätt
   1. Köparen ska underrätta Badvillan om att man avser att utnyttja sin rätt att ångra köpet. Anmälan görs till någon av de kontaktpunkter som anges i punkt 2.2.
   2. Efter anmälan har gjorts och bekräftelse mottagits ska Varan, om den är levererad, returneras i oanvänt och oskadat skick till Badvillan. Varan måste avsändas inom 7 dagar efter att Köparen har tagit ångerrätten i punkt 4.1.2 i anspråk.
   3. För det fall Badvillan finner att varan inte är oanvänd eller på annat sätt är använd eller skadad är Badvillan berättigad till avdrag av den summa som återbetalas motsvarande kostnaden att återställa varan till ursprungligt skick. Sådant avdrag kan emellertid aldrig uppgå till högre belopp än varans ursprungliga pris.
   4. Vid utnyttjande av ångerrätten står Köparen för eventuell fraktkostnad vid retur av varan. Köparen bär risken för varan vid transporten under hela sträckan.
  3. Undantag i ångerrätten
   1. Ångerrätt föreligger endast för enskild konsument som köper varan för sin egen privata konsumtion, jfr Konsumentköplagen § 1. För näringsidkare, eller om köpet kan anses ske i syfte att huvudsakligen användas inom ramen för näringsverksamhet föreligger ingen ångerrätt.
   2. För det fall varan har byggts efter helt särskilda specifikationer angivna av Köparen föreligger ingen ångerrätt. Vid sådan beställning anges särskilt vid orderbekräftelse att ingen ångerrätt föreligger.
   3. Ångerrätten förfaller i samtliga fall i sin helhet då Varan har använts utöver vad som är objektivt skäligt för att undersöka den och/eller fastställa dess beskaffenhet. Sådan användning kan exempelvis utgöras av att den har monterats, vattenfyllts eller eldats etc.
 4. Leverans, transport & skador
  1. Om inte annat angivits särskilt vid beställningen sker leverans till den adress som Köparen har lämnat vid tidpunkten för beställningen med undantag av ej pallbundet paketgods där leverans sker till närmsta paketombud.
  2. För det fall gods ska fraktas vidare efter Köparens anvisningar anses godset ha blivit levererat då det är överlämnat till annan självständig fraktförare eller har lossats vid kaj.
  3. Leverans sker normalt enligt transportbolagens ordinarie turer och aviseras innan utkörning. Observera att transportbolagens ordinarie turer kan variera beroende på årstid.
  4. Köparen ska vid begäran kunna legitimera sig vid godsmottagandet.
  5. Lossningen sker, om inte annat särskilt har avtalats, vid Köparens tomtgräns eller så nära tomtgräns som fraktföraren bedömer att det med hänsyn till förhållandena på platsen är möjligt att framföra fordonet.
  6. Det åligger Köparen att besikta godset vid mottagandet. Om Köparen vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, ska Köparen genast på plats påpeka detta till paketombud eller fraktförare. Skadan ska därefter beskrivas i fraktdokumentet. Dokumentet ska undertecknas av båda parter. Vid de fall transportbolaget nekar skadeansvar, ska Köparen kontakta Badvillan.
  7. Saknas artiklar i försändelsen, ska Köparen genast kontakta Badvillan.
  8. Anmärkningar ska ha inkommit till Badvillan inom sju (7) dagar från och med dagen för mottagande. För det fall Köparen inte anmärker inom stadgad frist, oavsett om Köparen har upptäckt fel dessförinnan eller ej, förlorar Köparen rätten att föra talan därom.
  9. Köparen godkänner den utförda transporten samt att inga synliga skador föreligger på det mottagna godset genom undertecknande av det fraktdokument som tillhandahålls av paketombud eller fraktförare. För det fall Köparen upptäcker en transportskada efter att denne godkänt den utförda transporten har Köparen inte rätt till ersättning från transportbolaget eller Badvillan.
  10. Transport med tidslöfte gäller endast om transportbolaget skriftligen i avtal med eller i offert till uppdragsgivaren åtagit sig att utföra transport med tidslöfte. Av uppdragsgivaren framställt önskemål eller villkor avseende leveranstidpunkt, t ex i fraktsedel, är inte bindande för transportbolaget eller Badvillan.
  11. I de fall en försändelse inte har hämtats ut från transportbolaget, eller mottagits som avtalat, står Köparen för alla fraktkostnader, eventuella tillkommande kostnader samt risken för transporten. Underlåtelse att hämta ut beställda varor likställs inte med ångerrätten enligt § 4 ovan.
  12. Varor med fri frakt gäller endast i Sverige och fram till transportbolagets ordinarie paketombud.
  13. Är vägen av transportbolaget inte klassad som en farbar väg åligger det Köparen att hämta badet vid närmsta godsterminal. Eventuellt uppstående transportkostnader härför åligger Köparen.
 5. Byte
  Badvillan har inte skyldighet att byta ut en felfri vara. Badvillan kommer emellertid, i den mån det är möjligt, sträva efter att tillmötesgå ett eventuellt önskemål om byte. Ångerrätten påverkas inte av detta. I det fall varan som är föremål för bytesrätt ska transporteras i retur ska villkoren i punkt 4 gällande förfarande vid utnyttjande av bytesrätt ovan tillämpas i den mån inget annat särskilt avtalas.
 6. Betalning
  1. Faktura
   Vid betalning via faktura samarbetar vi med Billmate AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Badvillan i Habo överlåtna till Billmate. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad.
   Vid nekad kredit samt i fall då fakturering ej kan ske via finansieringspartner (exempelvis vid viss försäljning mot företag) erbjuds förskottsbetalning. Varor levereras då först när fakturabeloppet är Badvillan till fullo betalt.
  2. Köpvillkor Delbetalning
   Genom våra finansieringspartners kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. 
 7. Äganderättsförbehåll
  Godset förblir Badvillans egendom till dess att full betalning har erlagts av Köparen. Om inte annat särskilt anges, säljer Badvillan produkter för slutkonsumtion. Intill dess varan är fullt betald får den inte monteras fast, sammanfogas i övrig inredning eller säljas vidare innan den är slutligt betald.
  För återförsäljare som godkänts av Badvillan gäller särskilda villkor.
 8. Garanti, reklamation och återbetalningspolicy
  1. Badvillan lämnar normalt 12 månaders garanti för enskild konsument enligt produktens respektive garantivillkor.
  2. Garantin innebär att utöver lagstadgat konsumentskydd (Konsumentköplagen § 20a) så lämnar Badvillan en ensidig garanti på ytterligare 6 månader vilket ger en sammanlagd garantitid på 12 månader från inköpsdatum.
  3. För juridisk person och de fall där tvingande regler inte är tillämpliga gäller 6 månaders garantitid avseende ursprungliga fel.
  4. Garantianspråk ska ske skriftligt till adressuppgifterna angivna under punkt 2.
  5. Köparen är berättigad till garanti gällande tillverknings- och materialfel förutsatt att produkten är använd och monterad enligt medföljande bruksanvisning.
  6. Vid giltigt garantiyrkande kommer Badvillan inom skälig tid att antingen (1) kostnadsfritt reparera produkten alternativt (2) byta ut den felaktiga produkten mot en ny eller likvärdig produkt alternativt (3), för det fall inget av de föregående alternativen är genomförbara, återbetala produktens inköpspris.
   Det åligger Köparen att tillse att eventuell egen inbyggnad och byggmaterial avlägsnas så Badvillans personal får tillgång till badet vid reparation.
  7. Badvillans ersättningsansvar kan aldrig uppgå till högre belopp än värdet av den del av leveransen som är behäftad med fel.
  8. Badvillan kan aldrig åläggas ansvar för indirekt skada såsom ex. driftstopp, förlorad vinst eller omsättning eller annan indirekt skada oavsett om Köparen har varit oaktsam eller inte.
  9. Garantin upphör att gälla om modifikationer utförts på produkten utan föregående skriftliga godkännande från Badvillan. Garantin gäller inte heller om reparationer utförts med annat än godkända reservdelar eller om underhåll enligt instruktionerna inte har utförts.
  10. För det fall produkten ska returneras för reparation eller utbyte åligger det Köparen att emballera produkten på samma sätt som den var emballerad vid mottagandet samt att ställa produkten åtkomlig vid den plats där fraktförare anlitat av Badvillan lossade densamma vid leverans. Instruktion om förfarande vid garantiärende lämnas av Badvillan i samband med mottagande av anmälan. Vid godkänt garantiärende ersätter Badvillan kostnaden för returfrakt från ovan nämnd plats.
 9. Hantering av personliga data – sekretessGenom att lägga en order hos Badvillan ger Köparen medgivande till att Badvillan lagrar, hanterar och använder de personupplysningar och data som är tillämpliga inom ramen för kundrelationen för orderhantering, betalningshantering, leveranshantering, kommunikation, information och nyhetsbrev. Badvillan har också rätt att tillhandahålla nödvändiga uppgifter till tredje part för att uppfylla sina åtaganden gentemot Köparen. För det fall Köparen inte önskar fortsatt kommunikation kan Köparen uttryckligen avsäga sig fortsatt kontakt.
 10. Lagval och tvist
  1. Under förutsättning att inte tvingande lag föreskriver annat, regleras avtalet av svensk lag och tvist ska i första hand avgöras genom medling där vardera parten på egen bekostnad utser en medlare. Om medling inte är framgångsrik ska tvisten avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.
  2. Där grupptalan är tillåten enligt nationell lag är Köparen överens med Badvillan att var och en endast kan väcka anspråk mot den andra parten i egen kapacitet, inte som svarande eller gruppmedlem i en grupptalan. Ingen skiljeman eller domare kan kumulera mer än en persons anspråk eller på annat sätt ta upp någon form av grupptalan till prövning om inte Köpare och Badvillan är överens om annat.
 11. Badvillans  ansvar
  1. Badvillan friskriver sig från alla framställningar och förbindelser, uttryckliga eller underförstådda, som inte uttryckligen regleras i dessa villkor eller följer av tvingande lag. Badvillan är inte ansvarig för direkta eller indirekta sak-, person- eller förmögenhetsskador till följd av dess varor eller tjänster eller avsaknad av möjlighet att använda dessa.
  2. Köparen samtycker till att gottgöra och hålla Badvillan och dess anställda, ägare och agenter skadeslösa från alla anspråk, krav, förluster, ansvar och utgifter (inklusive advokatkostnader) som uppstår ur eller i samband med: (i) Köparens användning av varorna och tjänsterna eller varor och tjänster som erhålls genom Köparens användning av varorna och tjänsterna, (ii) Köparens brytande eller brott mot något av dessa villkor, (iii) Badvillans användning av Köparens personliga uppgifter, eller (iv) Köparens brott mot utomståendes rättigheter, inklusive utomstående leverantörer.

Garantier

Badtunnor
Följande fall omfattas inte av garanti då de kan undvikas genom rätt användning.

Garantin gäller när användaren läst igenom produktens bruksanvisningar och håller sig till dem.
Garanti är inte för produkter som används för kommersiella ändamål. Garantin omfattar inte för fel som är typiska för trämaterial såsom färgförändringar,
fuktighetsförändringar, bildandet av sprickor och liknande.
Garantin täcker inte normalt slitage som orsakas av användning eller väderpåverkan.
Garantin täcker inte skador som orsakats av handhavandefel
(vid montering eller användning av badtunnan).
Garantin täcker inte skador orsakade av frost, eftersom de kan undvikas genom rätt användning.
Garantin täcker inte eventuell korrosion på grund av felaktig användning av kemikalier såsom överklorering eller användning av saltvatten.
Garantin gäller ej vid användning av saltvatten då detta ej ska användas.
Garanti täcker ej skador på elnät utanför badtunnans konstruktion.
Garantin täcker inte indirekta kostnader, exempelvis konstruktion eller nedrivning av terrassen.
Garantin gäller inte om man har installerat badtunnan/kaminen fel
(dvs. inte enligt bruksanvisningar).
Garantin gäller inte om man försöker att åtgärda något fel på produkten själv eller om man inte använder produkten för avsedda ändamål utan att först rådfrågat Badvillan.
Garantin gäller inte heller om man förvarar produkten i fel position eller i olämpliga förhållanden.
Garantin gäller om köparen meddelar säljaren felet inom en rimlig tidsperiod (7 dagar).
Köparen måste visa när och varifrån är produkten köpt och vad som är fel med produkten.